VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Charisma fashion, spol. s.r.o.

Aktuální obchodní podmínky najdete na stránkách našeho eshopu – http://www.perfektnipradlo.cz/Stranky/Obchodni-podminky


Všeobecné obchodní podmínky, platné pouze do 31.12.2013

Společnost Charisma fashion, spol. s.r.o.  IČO 269 09 391, se sídlem Brno, Bednaříkova 2893/1a, PSČ: 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 44499, dnešního dne vydává následující všeobecné obchodní a dodací podmínky:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) upravují prodej zboží, tj. zejména dámské a panské prádlo, plavky, pyžama, a to mezi obchodní společností Charisma fashion, spol. s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícími (dále jen „kupujícími“) a jsou platné pro všechny obchodně závazkové vztahy prodávajícího týkající se prodeje jím nabízeného zboží. 1.2   VODP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se dodavatel a zákazník písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání přednost před těmito VODP. 1.3   Tyto VODP jsou platné ode dne jejich vydání. Prodávající je oprávněn VODP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VODP se řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VODP. Platné znění VODP včetně archivu VODP je vždy zveřejněné na internetových stránkách dodavatele: www.charisma-fashion.cz

II. ZBOŽÍ A CENÍK

2.1 Zbožím se v těchto VODP rozumí výrobky nabízené prodávajícím. Bližší specifikace nabízeného zboží je uvedena ve smlouvě nebo objednávce. 2.2Smlouva a objednávkový formulář pak kromě druhu zboží a jeho ceny obsahuje také další smluvní podmínky a ujednání a odkaz na tyto VODP,  které jsou tak jejich nedílnou součástí.

III. OBJEDNÁVKA A SMLOUVA

3.1 Veškeré dodávky zboží uskutečňované mezi prodávajícím a kupujícím se provádějí na základě  písemných, telefonických nebo faxových objednávek kupujícího. 3.2 Kupující po prostudování konkrétní nabídky prodávajícího je povinen uvést ve své objednávce přesné označení konkrétního druhu objednávaného zboží s uvedením jeho množství a dalších specifikujících rysů bránících jeho záměně s jiným plněním prodávajícího. Dále je kupující povinen v objednávce uvést své identifikační údaje, tj. např. u podnikatelů – obchodní firmu, sídlo, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že kupující nepoužije k objednání zboží objednávkové formuláře prodávajícího, je v objednávce povinen uvést také identifikační údaje prodávajícího. 3.3 Předáním objednávky prodávajícímu se má za to, že kupující v plném rozsahu akceptuje tyto VODP. 3.4 V okamžiku přijetí objednávky prodávajícím je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím může dojít také podpisem rámcové smlouvy za účasti pověřeným obchodním zástupcem prodávajícího i bez předchozí objednávky. Podpisem takovéto smlouvy kupující v plném rozsahu akceptuje tyto VODP. 3.5Prodávající je oprávněn vyhovět objednávce zboží kupujícího jen zčásti, bez toho aniž by byl odpovědný za škodu. Kupující je v takovém případě povinen toto částečné plnění přijmout. Dodání zboží v omezeném rozsahu se považuje za řádné splnění závazku prodávajícího.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Prodávající je zejména oprávněn odstoupit od uzavřené a dosud nerealizované smlouvy v případě, je-li kupující v prodlení s úhradou ceny zboží nebo služeb, a to i z jiné dřívější smlouvy. 4.2 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo služeb delším než 90 dnů.

V. CENA

5.1Ceny veškerého zboží nabízené prodávajícím jsou smluvní a nezahrnují zákonné DPH. Ceny uvedené ve smlouvě nebo objednávce jsou závazné pro obě smluvní strany.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Prodávající je oprávněn účtovat cenu objednaného zboží nejpozději okamžikem jeho dodání kupujícímu, a to zpravidla daňovým dokladem – fakturou znějící na příslušnou částku, přičemž splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení. 6.2 Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn po obdržení objednávky kupujícího požadovat po kupujícím zaplacení zálohy až do výše 50 % ceny objednaného zboží, případně požadovat úhradu ceny objednaného zboží v hotovosti. Tento požadavek je prodávající povinen sdělit kupujícímu nejpozději v potvrzení o převzetí objednávky nebo při podpisu smlouvy. V tomto případě prodávající vystaví kupujícímu zálohovou fakturu a/nebo příjmový pokladní doklad. 6.3 Kupující se zavazuje uhradit cenu objednaného zboží ve stanovené lhůtě a požadovaným způsobem. 6.4 Bude-li kupující v prodlení s platbou ceny zboží nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,25 % dlužné částky za každý den prodlení až do úplného uhrazení ceny za zboží. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy bude celá částka včetně případných úroků z prodlení připsána na účet prodávajícího. 6.5 Pokud je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a nerealizovaných smluv s kupujícím, aniž by tento úkon byl považován za porušení těchto smluv; prodávající je oprávněn od těchto smluv odstoupit (bod 4.1 VODP) 6.6Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané splatnosti.

VII. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Zboží objednané kupujícím je prodávající povinen dodat kupujícímu, nebylo-li sjednáno jinak, ve lhůtě sjednané v objednávce, a to prostřednictvím obchodního balíku s tím, že balné a poštovné hradí kupující. V případě jednotlivé objednávky nad Kč 10.000,– bez DPH není kupujícímu balné a poštovné účtováno. V případě, kdy nelze uvedenou lhůtu dodržet z objektivních důvodů, je prodávající povinen vyrozumět kupujícího o prodloužení dodací lhůty o nezbytně nutnou dobu s tím, že dodání zboží v této lhůtě se považuje za řádné splnění závazku prodávajícího. 7.2 Vlastnické právo ke zboží, nebezpečí poškození, ztráty a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. 7.3 V případě, že dojde ze strany kupujícího k porušení smluvní povinnosti tím, že nevyužije či nepřevezme od prodávajícího dodávku zboží řádně objednaných na základě objednávky či nasmlouvaných na základě smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70 % z celkové ceny za objednané a nepřevzaté zboží. Vyúčtování shora uvedené smluvní pokuty musí být prodávajícím zasláno kupujícímu písemně doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence na jeho adresu uvedenou v objednávce či smlouvě, a považuje se za doručenou dnem jejího převzetí kupujícím nebo dnem jejího vrácení jako nedoručené či nedoručitelné. Kupující je povinen smluvní pokutu zaplatit prodávajícímu do patnácti dnů od doručení shora zmíněné poštovní zásilky.

VIII. ZÁRUKA

8.1 Záruční doba na zboží je 24 měsíců. 8.2Kupující je povinen při následném prodeji zboží poskytnout informace o užívání a údržbě kupujícím jako konečným spotřebitelům, a to ve formě letáčků, které obdrží od prodávajícího. Porušením této povinnosti odpovídá kupující za veškeré spotřebiteli reklamované vady sám a není oprávněn tuto reklamaci přenést na prodávajícího.

IX. REKLAMACE

9.1 Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží. 9.2 Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady. 9.3 Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu. Nelze-li reklamovanou vadu odstranit, vrátí prodávající kupujícímu celou cenu zboží a ponechá si reklamovanou věc. 9.4Prodávající je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně kupujícího ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace kupujícího.

X. DALŠÍ POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST

10.1 Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, že bylo rozhodnuto o jeho likvidaci, že byl podán návrh na jeho výmaz z obchodního rejstříku, že podal nebo byl proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu, anebo že bylo proti němu zahájeno exekuční řízení. 10.2 Kupující je dále povinen písemně sdělit prodávajícímu jakoukoli skutečnost, která by měla nebo by mohla mít podstatný či nepříznivý vliv na plnění jeho závazků vůči prodávajícímu nebo by významně plnění těchto závazků ohrozila či mohla ohrozit. 10.3V případě porušení uvedených povinností ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn odstoupit od všech smluv uzavřených s kupujícím a požadovat vrácení veškerého zboží dodaného kupujícím.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Veškeré v budoucnu vzešlé majetkové spory vzniklé v souvislosti s dodáním zboží a služeb objednaných zákazníkem u dodavatele budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cz.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Podmínky jsou platné od data vyhlášení po dobu neurčitou a vždy plně nahrazují předchozí znění VODP. 12.2 Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou nebo nevymahatelnou, zbývající části VODP, které nejsou takto postiženy, zůstávají v platnosti. 12.3 Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména však na svých internetových stránkách www.charisma-fashion.cz, kde je vždy vedeno úplné a platné znění VODP i archiv již neplatných VODP. Smlouvy se vždy řídí podmínkami platnými v době jejich uzavření, není-li smluvně ujednáno jinak. 12.4Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VODP, příp. smlouvou se u kupujících - podnikatelů řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a u kupujících – nepodnikatelů příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Datum vyhlášení těchto podmínek: 1.1.2008

Comments are closed.