VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Charisma fashion, spol. s.r.o.

Aktuální obchodní podmínky najdete na stránkách našeho eshopu – http://www.perfektnipradlo.cz/Stranky/Obchodni-podminky


Všeobecné obchodní podmínky, platné pouze do 31.12.2013

Společnost Charisma fashion, spol. s.r.o. IČO 269 09 391, se sídlem Brno, Bednaříkova 2893/1a, PSČ: 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 44499, dnešního dne vydává následující všeobecné obchodní a dodací podmínky:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1   Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len „VODP“) upravujú predaj tovaru, tzn. predovšetkým dámsku a pánsku bielizeň, plavky, pyžamá, a to medzi obchodnou spoločnosťou Charisma fashion, spol. s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcimi (ďalej len „kupujúcimi“) a sú platné pre všetky obchodne záväzkové vzťahy predávajúceho týkajúce sa predaja ním ponúkaného tovaru. 

1.2   VODP tvorí neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a platí v plnom rozsahu, pokiaľ sa dodávateľ a zákazník písomne nedohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné uznesenie prednosť pred týmito VODP. 

1.3   Tieto VODP sú platné odo dňa ich vydania. Predávajúci je oprávnený VODP jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmenenými VODP sa riadia vzťahy uzavreté po dni účinnosti zmenených VODP. Platné znenie VODP v rámci archívu VODP je vždy zverejnené na internetových stránkach dodávateľa: www.charisma-fashion.cz

II. TOVAR A CENNÍK

2.1 Tovarom sa v týchto VODP rozumejú výrobky ponúkané predávajúcim. Bližšia špecifikácia ponúkaného tovaru je uvedená v zmluve alebo na objednávke. 

2.2Zmluva a objednávkový formulár potom okrem druhu tovaru a jeho ceny obsahujú tiež ďalšie zmluvné podmienky a ustanovenia a odkaz na tieto VODP,  ktoré sú tak ich neoddeliteľnou súčasťou.

III. OBJEDNÁVKA A ZMLUVA

3.1 Všetky dodávky tovaru uskutočňované medzi predávajúcim a kupujúcim sa vykonávajú na základe písomných, telefonických alebo faxových objednávok kupujúceho.

3.2 Kupujúci po preštudovaní konkrétnej ponuky predávajúceho je povinný uviesť vo svojej objednávke presné označenie konkrétneho druhu objednávaného tovaru s uvedením jeho množstva a ďalších špecifikujúcich rysov brániacich jeho zámene s iným plnením predávajúceho. Ďalej je kupujúci povinný v objednávke uviesť svoje identifikačné údaje, tzn. napr. u podnikateľov – obchodnú firmu, sídlo, IČO, údaj o zápise v obchodnom registri. V prípade, že kupujúci nepoužije na objednanie tovaru objednávkové formuláre predávajúceho, je v objednávke povinný uviesť tiež identifikačné údaje predávajúceho.

3.3 Predaním objednávky predávajúcemu sa má za to, že kupujúci v plnom rozsahu akceptuje tieto VODP.

3.4 V okamihu prijatia objednávky predávajúcim je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá zmluva. K uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim môže dôjsť tiež podpisom rámcovej zmluvy za účasti povereným obchodným zástupcom predávajúceho i bez predchádzajúcej objednávky. Podpisom takejto zmluvy kupujúci v plnom rozsahu akceptuje tieto VODP.

3.5Predávajúci je oprávnený vyhovieť objednávke tovaru kupujúceho len z časti, bez toho, aby bol zodpovedný za škodu. Kupujúci je v takom prípade povinný toto čiastočné plnenie prijať. Dodanie tovaru v obmedzenom rozsahu sa považuje za riadne splnenie záväzkov predávajúceho.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 Predávajúci je predovšetkým oprávnený odstúpiť od uzavretej a doteraz nerealizovanej zmluvy v prípade, ak kupujúci mešká s úhradou ceny tovaru alebo služieb, a to i z inej predchádzajúcej zmluvy.

4.2Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci mešká s dodaním tovaru alebo služieb dlhšie ako 90 dní.

V. CENA

5.1 Ceny všetkého tovaru ponúkaného predávajúcim sú zmluvné a nezahŕňajú zákonné DPH. Ceny uvedené v zmluve alebo na objednávke sú záväzné pre obidve zmluvné strany.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Predávajúci je oprávnený účtovať cenu objednaného tovaru najneskôr okamihom jeho dodania kupujúcemu, a to spravidla daňovým dokladom – faktúrou znejúcou na príslušnú čiastku, pričom splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

6.2Predávajúci je v odôvodnených prípadoch oprávnený po prijatí objednávky kupujúceho požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy až do výšky 50 % ceny objednaného tovaru, prípadne požadovať úhradu ceny objednaného tovaru v hotovosti. Túto požiadavku je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najneskôr pri potvrdení o prebraní objednávky alebo pri podpise zmluvy. V tomto prípade predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru a/lebo príjmový pokladničný doklad.

6.3 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu objednaného tovaru v stanovenej lehote a požadovaným spôsobom.

6.4 Ak bude kupujúci meškať s platbou ceny tovaru alebo jej časti, je povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,25 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného uhradenia ceny za tovar. Za deň uhradenia faktúry sa považuje deň, kedy bude celá čiastka vrátane prípadných úrokov z omeškania pripísaná na účet predávajúceho.

6.5Pokiaľ kupujúci mešká s úhradou ceny tovaru, je predávajúci oprávnený zadržať dosiaľ nesplnené dodávky zo všetkých uzavretých a nerealizovaných zmlúv s kupujúcim, bez toho aby bol tento úkon považovaný za porušenie týchto zmlúv; predávajúci je oprávnený od týchto zmlúv odstúpiť (bod 4.1 VODP).

6.6Uplatnenie prípadnej reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie tovaru v plnej výške a v stanovenej alebo zjednanej splatnosti.

VII. DODACIE PODMIENKY

7.1 Tovar objednaný kupujúcim je predávajúci povinný dodať kupujúcemu, pokiaľ nebolo zjednané inak, v lehote zjednanej v objednávke, a to prostredníctvom obchodného balíku s tým, že balné a poštovné si hradí sám kupujúci. V prípade jednotlivej objednávky nad Kč 10.000,- bez DPH nie je kupujúcemu balné a poštovné účtované. V prípade, kedy nie je možné uvedenú lehotu dodržať z objektívnych dôvodov, je predávajúci povinný vyrozumieť kupujúceho o predĺžení dodacej lehoty o nutnú dobu s tým, že dodanie tovaru v tejto lehote sa považuje za riadne splnenie záväzkov predávajúceho.

7.2Vlastnícke právo na tovar, nebezpečenstvo poškodenia, straty a zničenia tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

7.3V prípade, že dôjde zo strany kupujúceho k porušeniu zmluvnej povinnosti tým, že nevyužije či neprevezme od predávajúceho dodávku tovaru riadne objednaného na základe objednávky či uzavretého na základe zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 70 % z celkovej ceny za objednaný a neprevzatý tovar. Vyúčtovanie vyššie uvedenej zmluvnej pokuty musí byť predávajúcim zaslané kupujúcemu písomne doporučenou zásielkou prostredníctvom majiteľa poštovej licencie na jeho adresu uvedenú v objednávke či zmluve, a považuje sa za doručenú dňom jej prevzatia kupujúcim alebo dňom jej vrátenia ako nedoručenej či nedoručiteľnej. Kupujúci je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť predávajúcemu do pätnástich dní od doručenia vyššie zmienenej poštovej zásielky.

VIII. ZÁRUKA

8.1 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

8.2Kupujúci je povinný pri následnom predaji tovaru poskytnúť informácie o používaní a údržbe kupujúcim ako konečným spotrebiteľom, a to vo forme letáčikov, ktoré mu poskytne predávajúci. Porušením tejto povinnosti zodpovedá kupujúci za všetky spotrebiteľmi reklamované kazy sám a nie je oprávnený túto reklamáciu preniesť na predávajúceho.

IX. REKLAMÁCIE

9.1 Reklamáciu je nutné uplatniť bezprostredne po zistení kazu tovaru.

9.2Reklamácia musí byť uplatnená písomne s presným vymedzením reklamovaného kazu.

9.3Predávajúci je povinný odstrániť reklamovaný kaz. Pokiaľ sa reklamovaný kaz odstrániť nedá, vráti predávajúci kupujúcemu cenu tovaru a ponechá si reklamovanú vec.

9.4Predávajúci je povinný o uznanie či neuznanie reklamácie vyrozumieť písomne kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu bola doručená písomná reklamácia kupujúceho.

X. ĎALŠIE POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, že bolo rozhodnuté o jeho likvidácii, že bol podaný návrh na jeho výmaz z obchodného registra, že podal alebo bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo že bolo proti nemu zahájené exekučné riadenie.

10.2Kupujúci je ďalej povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať podstatný či nepriaznivý vplyv na plnenie jeho záväzkov voči predávajúcemu  alebo by významne plnenie týchto záväzkov ohrozila či mohla ohroziť.

10.3V prípade porušenia uvedených povinností zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený odstúpiť od všetkých zmlúv uzavretých s kupujúcim a požadovať vrátenie všetkého tovaru dodaného kupujúcim.

XI. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky v budúcnosti vzniknuté majetkové spory zapríčinené dodaním tovaru a služieb objednaných zákazníkom u dodávateľa budú riešené v rozhodcovskom riadení pred jediným rozhodcom, v súlade so zákonom č. 216/1994 Sb., podľa Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58, sídlom Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, ČR, s tým, že tieto dokumenty sú zverejnené v platnom znení na internetových stránkach Sdružení rozhodců www.sdruzenirozhodcu.cu.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Podmienky sú platné od dátumu vyhlásenia po dobu neurčitú a vždy plne nahradzujú predchádzajúce znenie VODP.

12.2Pokiaľ sa jedna alebo viac častí týchto podmienok stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinnou alebo nevymáhateľnou, zostávajúce časti VODP, ktoré nie sú takto postihnuté, zostávajú v platnosti.

12.3Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto podmienok. Učiní tak vždy písomne a zmeny zverejní zvyčajným spôsobom, predovšetkým však na svojich internetových stránkach www.charisma-fashion.cz, kde je vždy vedené úplné a platné znenie VODP i archív už neplatných VODP. Zmluvy sa vždy riadia podmienkami platnými v dobe ich uzavretia, ak nie je zmluvne zjednané inak.

12.4Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VODP, príp. zmluvou sa u kupujúcich – podnikateľov riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a u kupujúcich – nepodnikateľov príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

Dátum vyhlásenia týchto podmienok: 1.1.2008

Comments are closed.